Regulamin

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Gabinety Rehabilitacji Funkcjonalnej Michał Zaremba na rzecz Pacjentów.
 2. Pacjent to każda osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Gabinety Rehabilitacji funkcjonalnej Michał Zaremba, niezależnie od tego czy jest to osoba zdrowa czy chora. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, przed skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi musi przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego.
 3. Terapeuta ma prawo zażądać okazania dowodu lub innego dokumentu tożsamości.
 4. Przed przystąpieniem do pierwszej konsultacji pacjent podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu i wyrażenia zgody na świadczenie usług.
 5. Pacjent ma obowiązek poinformować terapeutę o stanie swojego zdrowia w sposób wyczerpujący. Jakiekolwiek urazy powstałe w skutek zatajenia przez pacjenta informacji o stanie zdrowia nie mogą być podstawa roszczenia wobec terapeuty.
 6. Pacjent ma obowiązek poinformować terapeutę o ewentualnych urazach, stanach bólowych powstałych w skutek przeprowadzanej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na zakres/przebieg dalszej terapii.
 7. W razie zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń w trakcie przeprowadzania terapii Pacjent powinien natychmiast powiadomić o tym terapeutę, jeśli wymaga tego dobro Pacjenta, terapeuta ma prawo odmówić dalszego wykonywania usługi lub znacząco zmienić zakres jej wykonywania.
 8. Korzystanie  z usług innego terapeuty nie związanego z Gabinetami Rehabilitacji Funkcjonalnej Michał Zaremba, wyłącza odpowiedzialność  i pozbawia Pacjenta prawa do jakichkolwiek roszczeń względem wyżej wymienionego podmiotu lub terapeuty/lekarza –powiązanego umową  cywilno-prawną z Gabinetami Rehabilitacji Funkcjonalnej Michał Zaremba
 9. Jakiekolwiek wątpliwości i uwagi należy niezwłocznie kierować do terapeuty prowadzącego.

 

§2

 1. Jeżeli stan pacjenta na to nie pozwala, terapeuta może odmówić wykonania usługi.
 2. Rezygnacja z  zarezerwowanej wizyty, bez powiadomienia o tym  terapeuty w takim terminie (24 godziny przed umówionym terminem wykonywanej usługi), aby można było niewykorzystany termin przekazać na rzecz innego pacjenta, powoduje konieczność pokrycia  wartości usługi jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (zgodnie z art. 746 k.c.).
 3. Jeżeli pozwoli na to terminarz terapeuty/lekarza, pacjent może wnioskować o przeprowadzenie terapii z której zrezygnował pomimo nie dochowania terminu odwołania wizyty. Jednak gdy okaże się to niemożliwe będzie musiał pokryć koszty całości usługi.
 4. Jeżeli pacjent sam wprowadził się w stan uniemożliwiający mu korzystanie z terapii/wizyty specjalistycznej, pokrywa koszty całości świadczenia, z wyłączeniem §2 pkt3.
 5. Rozpoczęcie korzystania z usług Gabinetów Rehabilitacji Funkcjonalnej Michał Zaremba jest tożsame z oświadczeniem, iż pacjent posiada zabezpieczone środki na pokrycie należności powstałych w skutek korzystania z usług wyżej wymienionego podmiotu.
 6. W przypadku regulowania należności przez  fundacje, rachunki będą wystawiane na początku danego miesiąca. Kwota będzie ustalana z pacjentem i wyliczana na podstawie ilości i rodzaju świadczonych usług. Fundacja będzie miała obowiązek uregulować należność do końca miesiąca pod rygorem zaprzestania wykonywania świadczenia. Wszelkie powstałe nadwyżki po stronie pacjenta zostaną uregulowane poprzez wykonanie usługi w kolejnym miesiącu.
 7. Wpłaty ustalonej kwoty za świadczone usługi mogą być dokonywane  na konto bankowe podane na rachunku lub gotówką w siedzibie firmy

 

§3

 1. Dokumentacja medyczna jest własnością Gabinetów Rehabilitacji Funkcjonalnej Michał Zaremba. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu jego zdrowia.
 2. Dokumentacja może być udostępniona:
  • pacjentowi
  • przedstawicielowi ustawowemu
  • osobie wskazanej przez pacjenta-dokumentacja będzie udostępniana po okazaniu pełnomocnictwa w formie pisemnej
  • podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa.
 3. Dokumentowanie przebiegu terapii w formie filmu jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym pisemnym wyrażeniu zgody przez Pacjenta lub osobę do tego upoważnioną.

 

§4

 1. Pacjent lub jego prawny opiekun zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących sposobu prowadzenia terapii lub współpracy z pracownikiem Gabinetów Rehabilitacji Funkcjonalnej Michał  Zaremba. Uwagi i  zastrzeżenia należy zgłaszać telefonicznie, na piśmie lub emailem.
 2. Pacjent nie może korzystać z usług terapeuty bez udziału Gabinetów Rehabilitacji Funkcjonalnej Michał Zaremba. W przypadku zlecenia zajęć przez Pacjenta terapeucie z pominięciem firmy, terapeuta zapłaci firmie ustalone kary umowne.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisy wykonawcze.